Uchazeči 2018-01-12T10:10:47+00:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

16.11.2017 od 8.00 do 18.00
07.12.2017 od 8.00 do 18.00
11.01.2018 od 8.00 do 18.00
25.01.2018 od 8.00 do 18.00
15.02.2018 od 8.00 do 18.00

Zájemci o studium mohou navštívit naši školu i v jiných termínech po předchozí domluvě.
(telefonní číslo: 777 884 880 nebo e-mail: manager@slovgym.cz)

PŘÍPRAVNÉ KURZY K JEDNOTNÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018


Dlouhodobý intenzivní přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce na čtyřletá gymnázia

– Matematika a Český jazyk

Proč navštěvovat přípravné kurzy?
–  zvyšte svoji šanci na přijetí na gymnázium
–  zvládněte nejen testy z matematiky a českého jazyka, ale i ze všeobecných studijních předpokladů
–  připravte se na studium na gymnáziu
–  pracujte se středoškolskými učiteli
–  připravujte se s individuálním přístupem

Termíny:

KURZ A/ – Dlouhodobý přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce na

čtyřletá gymnázia
Začátek kurzů: v úterý 19. 9. 2017
Konec kurzů až těsně před samotnou zkouškou: úterý 27. března 2018

Rozsah: 
50 vyučovacích hodin z každého předmětu
matematika – 1 x týdně 90 minut
český jazyk – 1 x týdně 90 minut
Rozvrh: 
matematika – úterý 16:30 – 18:00
český jazyk – úterý 18:15 – 19:45

Cena kurzu:
Matematika:  5500 Kč
Český jazyk:  5500 Kč
Balíček obou předmětů:  10 200 Kč
Místo: 
1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Masná 700/13, Praha 1, 110 00

KURZ B/ – Intenzivní přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce na čtyřletá gymnázia

Termíny:
Začátek kurzů: ve čtvrtek 30. 11. 2017
Konec kurzů až těsně před samotnou zkouškou: ve čtvrtek 29. 3. 2018
Rozsah: 
30 vyučovacích hodin z každého předmětu
matematika – 1 x týdně 90 minut
český jazyk – 1 x týdně 90 minut
Rozvrh: 
matematika – čtvrtek 16:30 – 18:00
český jazyk – čtvrtek 18:15 – 19:45

Cena kurzu:
Matematika:  3300 Kč
Český jazyk:  3300 Kč
Balíček obou předmětů:  6100 Kč
Místo: 
1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Masná 700/13, Praha 1, 110 00

Přijímací zkouška ke studiu na 1. Slovanském gymnáziu ve školním roce 2018 / 2019

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku čtyřletého studia: 75

Části přijímací zkoušky:

1) Státní část
a) Český jazyk 50 bodů
b) Matematika 50 bodů

2) Interní část 1. Slovanského gymnázia
a) Písemný test z anglického jazyka
b) Písemný test všeobecných znalostí
c) Motivační pohovor

Při motivačním pohovoru bude přihlíženo především k předchozím studijním výsledkům a úspěchům, k úrovni vyjadřovacích schopností a k motivaci ke studiu.
Ke studiu bude přijat předpokládaný počet uchazečů, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů v součtu obou částí přijímacího řízení a zároveň splní všechna kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímacího řízení.

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky:

1) uchazeč získá alespoň 30 bodů v součtu obou částí státní části přijímací zkoušky,
2) v každé dílčí části interní části přijímací zkoušky získá minimálně 5 bodů.

Státní část přijímací zkoušky tvoří 62,5 % přijímací zkoušky. Všechny části interní části přijímací zkoušky mají stejnou váhu.

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se vyhlašují do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a to zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů na webových stránkách školy (www.slovgym.cz) a na nástěnce školy pod číslem, které je posledním dvojčíslím čísla jednacího pozvánky k přijímacím zkouškám. Přijatým i nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy škola zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Rozhodnutí ředitelky školy

o podmínkách přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

Ředitelka gymnázia vyhlašuje v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a s vyhláškou č.353/2016 Sb. (vyhláška o podrobnostech o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) v platném znění následující podmínky pro přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019.

1. termín jednotné přijímací zkoušky:
12. dubna 2018

2. termín jednotné přijímací zkoušky:
16. dubna 2018

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky:
1. termín: 10. května 2018
2. termín: 11. května 2018

Termín vlastní přijímací zkoušky 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky:
17. dubna – 27. dubna 2018
Pozvánka s přesným termínem konání vlastní přijímací zkoušky gymnázia bude uchazečům zaslána do 31. března 2018.

Náhradní termín vlastní přijímací zkoušky 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky:
10. května 2018

Přijímací řízení se skládá z jednotné přijímací zkoušky a vlastní přijímací zkoušky 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Státní část přijímací zkoušky tvoří 62,5 % přijímací zkoušky. Všechny části vlastní přijímací zkoušky mají stejnou váhu.

Části přijímací zkoušky:
1) Jednotná přijímací zkouška:
a) Český jazyk
b) Matematika
Žák cizinec v souladu s § 60b zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění skládá jednotnou přijímací zkoušku pouze z předmětu matematika. Znalost českého jazyka u žáka cizince bude ověřena při motivačním pohovoru vlastní části přijímacího řízení.

2) Vlastní přijímací zkouška 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky:
a) Písemný test z anglického jazyka
b) Písemný test ze všeobecných znalostí
c) Motivační pohovor
Při motivačním pohovoru bude přihlíženo především k předchozím studijním výsledkům a úspěchům, k úrovni vyjadřovacích schopností a k motivaci ke studiu.

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky:
Uchazeč získá alespoň 30 bodů v součtu obou částí státní části přijímací zkoušky,
v každé dílčí části vlastní části přijímací zkoušky získá minimálně 5 bodů.

Uchazeč odevzdá ředitelce 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2018.

Součástí přihlášky ke vzdělávání je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Přijat bude maximální počet přijímaných uchazečů, kteří řádně ukončili 9. ročník základní školy a dosáhli nejvyššího počtu bodů v součtu obou částí přijímacího řízení a zároveň splnili všechna kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímacího řízení.

Maximální počet přijímaných uchazečů je 75.

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Zaměřujeme se na cizí jazyky, právo, diplomacii, mezinárodní vztahy, matematiku a ekonomii.

Připravujeme tak naše žáky na výběr budoucí vysoké školy a k jejich specializaci je vybavíme znalostí cizích jazyků.

Různorodost vysokých škol, na které se hlásí naši absolventi, odráží pestrou nabídku předmětů vyučovaných na naší škole.

Naši absolventi po maturitě odcházejí na vysoké školy právnické, technické, lékařské či filozofické.

Naše škola vychovává schopné manažery.

Praxe ve 3. a 4. ročníku v soukromých podnicích a státních institucích.

Žáci se během studia naučí minimálně tři světové jazyky.

Prominutí školného při dosahování vynikajících studijních výsledků.

Efektivní podpora žáka při řešení přijímacích zkoušek na VŠ a aktivní pomoc při hledání pracovních příležitostí.

Samozřejmostí pro zahraniční žáky jsou gramatické a konverzační kurzy češtiny pro cizince.

ZASLAT DOTAZ
Vaše přihláška byla odeslána, děkujeme!

Vrátit se na hlavní stránku

Jméno
Příjmení
Datum narození
Státní příslušnost
Stát
Město
Telefon
Email
Úroveň vzdělání
Učím se v Třída
Ukončil v
Komentáře
Ověřovací kód