Uchazeči 2018-07-02T13:39:12+00:00

Dny otevřených dveří v příštím školním roce 2018/2019

Čt  1. 11. 2018

Čt  6. 12. 2018

Čt  17. 1. 2019

Čt  7. 2. 2019

Čt 28. 2. 2019

Čt 14. 3. 2019

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19

  1. kolo

Gymnázium 79-41-K/41

Kód uchazeče Výsledky přijímacího řízení
2762018 přijat
2772018 přijat
2752018 přijat
2302018 přijat
2732018 přijat
1922018 nepřijat
1952018 nepřijat
2012018 nepřijat
2132018 nepřijat
2272018 nepřijat

Výsledek nejlepšího uchazeče:  44 – všeobecný přehled,  36 – AJ,  16 – motivační pohovor

V Praze, dne 24. 5. 2018

Doc. Taťjana Pergler, Ph.D., ředitelka školy

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19

  1. kolo

Gymnázium 79-41-K/41

Kód uchazeče Výsledky přijímacího řízení
168/2018 přijat
157/2018 přijat
190/2018 přijat
170/2018 přijat
196/2018 přijat
180/2018 přijat
153/2018 přijat
178/2018 přijat
185/2018 přijat
162/2018 přijat
175/2018 přijat
161/2018 přijat
165/2018 přijat
186/2018 přijat
160/2018 přijat
141/2018 přijat
140/2018 přijat
172/2018 přijat
188/2018 přijat
154/2018 přijat
155/2018 přijat
174/2018 přijat
169/2018 přijat
166/2018 přijat
149/2018 přijat
189/2018 přijat
181/2018 přijat
176/2018 přijat
167/2018 přijat
187/2018 přijat
147/2018 přijat
179/2018 přijat
148/2018 přijat
182/2018 přijat
173/2018 přijat
193/2018 přijat
158/2018 přijat
164/2018 přijat
163/2018 přijat
150/2018 přijat
143/2018 nepřijat
156/2018 nepřijat
144/2018 nepřijat
145/2018 nepřijat
146/2018 nepřijat
151/2018 nepřijat
152/2018 nepřijat
159/2018 nepřijat

Výsledek nejlepšího uchazeče: 48 – všeobecný přehled, 43 – AJ, 19 – motivační pohovor

V Praze, dne 11. 5. 2018

Doc. Taťjana Pergler, Ph.D., ředitelka školy

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19

  1. kolo

Gymnázium 79-41-K/41

Kód uchazeče Výsledky přijímacího řízení
112018 přijat
212018 přijat
032018 přijat
092018 přijat
172018 přijat
102018 přijat
052018 přijat
262018 přijat
022018 přijat
142018 přijat
082018 přijat
062018 přijat
042018 přijat
242018 přijat
322018 přijat
202018 přijat
252018 přijat
282018 přijat
122018 přijat
182018 přijat
162018 přijat
132018 přijat
302018 přijat
072018 přijat
332018 přijat
152018 přijat
292018 přijat
312018 přijat
192018 nepřijat
222018 nepřijat
012018 nepřijat
232018 nepřijat
272018 nepřijat

Výsledek nejlepšího uchazeče: 46 – ČJ, 32 – M, 40,5 – všeobecný přehled, 47 – AJ, 20 – motivační pohovor.

V Praze, dne 27. 4. 2018

Doc. Taťjana Pergler, Ph.D., ředitelka školy

Kritéria pro přijetí ve 2. kole přijímací zkoušky.

Kritéria pro přijetí jsou stejná jako v kole prvním s tím rozdílem, že uchazeč dokládá počet získaných bodů ve státní zkoušce během motivačního pohovoru s paní ředitelkou. Výsledné pořadí pro přijetí uchazečů je pak dáno součtem bodů ze státní zkoušky a bodů získaných v přijímacích testech a pohovoru našeho gymnázia.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PŘÍPRAVNÉ KURZY K JEDNOTNÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018


Dlouhodobý intenzivní přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce na čtyřletá gymnázia

– Matematika a Český jazyk

Proč navštěvovat přípravné kurzy?
–  zvyšte svoji šanci na přijetí na gymnázium
–  zvládněte nejen testy z matematiky a českého jazyka, ale i ze všeobecných studijních předpokladů
–  připravte se na studium na gymnáziu
–  pracujte se středoškolskými učiteli
–  připravujte se s individuálním přístupem

Termíny:

KURZ A/ – Dlouhodobý přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce na

čtyřletá gymnázia
Začátek kurzů: v úterý 19. 9. 2017
Konec kurzů až těsně před samotnou zkouškou: úterý 27. března 2018

Rozsah: 
50 vyučovacích hodin z každého předmětu
matematika – 1 x týdně 90 minut
český jazyk – 1 x týdně 90 minut
Rozvrh: 
matematika – úterý 16:30 – 18:00
český jazyk – úterý 18:15 – 19:45

Cena kurzu:
Matematika:  5500 Kč
Český jazyk:  5500 Kč
Balíček obou předmětů:  10 200 Kč
Místo: 
1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Masná 700/13, Praha 1, 110 00

KURZ B/ – Intenzivní přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce na čtyřletá gymnázia

Termíny:
Začátek kurzů: ve čtvrtek 30. 11. 2017
Konec kurzů až těsně před samotnou zkouškou: ve čtvrtek 29. 3. 2018
Rozsah: 
30 vyučovacích hodin z každého předmětu
matematika – 1 x týdně 90 minut
český jazyk – 1 x týdně 90 minut
Rozvrh: 
matematika – čtvrtek 16:30 – 18:00
český jazyk – čtvrtek 18:15 – 19:45

Cena kurzu:
Matematika:  3300 Kč
Český jazyk:  3300 Kč
Balíček obou předmětů:  6100 Kč
Místo: 
1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Masná 700/13, Praha 1, 110 00

Přijímací zkouška ke studiu na 1. Slovanském gymnáziu ve školním roce 2018 / 2019

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku čtyřletého studia: 75

Části přijímací zkoušky:

1) Státní část
a) Český jazyk 50 bodů
b) Matematika 50 bodů

2) Interní část 1. Slovanského gymnázia
a) Písemný test z anglického jazyka
b) Písemný test všeobecných znalostí
c) Motivační pohovor

Při motivačním pohovoru bude přihlíženo především k předchozím studijním výsledkům a úspěchům, k úrovni vyjadřovacích schopností a k motivaci ke studiu.
Ke studiu bude přijat předpokládaný počet uchazečů, kteří dosáhnou nejvyššího počtu bodů v součtu obou částí přijímacího řízení a zároveň splní všechna kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímacího řízení.

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky:

1) uchazeč získá alespoň 30 bodů v součtu obou částí státní části přijímací zkoušky,
2) v každé dílčí části interní části přijímací zkoušky získá minimálně 5 bodů.

Státní část přijímací zkoušky tvoří 62,5 % přijímací zkoušky. Všechny části interní části přijímací zkoušky mají stejnou váhu.

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se vyhlašují do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a to zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů na webových stránkách školy (www.slovgym.cz) a na nástěnce školy pod číslem, které je posledním dvojčíslím čísla jednacího pozvánky k přijímacím zkouškám. Přijatým i nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy škola zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Rozhodnutí ředitelky školy

o podmínkách přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

Ředitelka gymnázia vyhlašuje v souladu s § 59 a § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a s vyhláškou č.353/2016 Sb. (vyhláška o podrobnostech o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) v platném znění následující podmínky pro přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019.

1. termín jednotné přijímací zkoušky:
12. dubna 2018

2. termín jednotné přijímací zkoušky:
16. dubna 2018

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky:
1. termín: 10. května 2018
2. termín: 11. května 2018

Termín vlastní přijímací zkoušky 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky:
17. dubna – 27. dubna 2018
Pozvánka s přesným termínem konání vlastní přijímací zkoušky gymnázia bude uchazečům zaslána do 31. března 2018.

Náhradní termín vlastní přijímací zkoušky 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky:
10. května 2018

Přijímací řízení se skládá z jednotné přijímací zkoušky a vlastní přijímací zkoušky 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Státní část přijímací zkoušky tvoří 62,5 % přijímací zkoušky. Všechny části vlastní přijímací zkoušky mají stejnou váhu.

Části přijímací zkoušky:
1) Jednotná přijímací zkouška:
a) Český jazyk
b) Matematika
Žák cizinec v souladu s § 60b zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění skládá jednotnou přijímací zkoušku pouze z předmětu matematika. Znalost českého jazyka u žáka cizince bude ověřena při motivačním pohovoru vlastní části přijímacího řízení.

2) Vlastní přijímací zkouška 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky:
a) Písemný test z anglického jazyka
b) Písemný test ze všeobecných znalostí
c) Motivační pohovor
Při motivačním pohovoru bude přihlíženo především k předchozím studijním výsledkům a úspěchům, k úrovni vyjadřovacích schopností a k motivaci ke studiu.

Kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímací zkoušky:
Uchazeč získá alespoň 30 bodů v součtu obou částí státní části přijímací zkoušky,
v každé dílčí části vlastní části přijímací zkoušky získá minimálně 5 bodů.

Uchazeč odevzdá ředitelce 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2018.

Součástí přihlášky ke vzdělávání je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Přijat bude maximální počet přijímaných uchazečů, kteří řádně ukončili 9. ročník základní školy a dosáhli nejvyššího počtu bodů v součtu obou částí přijímacího řízení a zároveň splnili všechna kritéria stanovená pro jednotlivé části přijímacího řízení.

Maximální počet přijímaných uchazečů je 75.

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Zaměřujeme se na cizí jazyky, právo, diplomacii, mezinárodní vztahy, matematiku a ekonomii.

Připravujeme tak naše žáky na výběr budoucí vysoké školy a k jejich specializaci je vybavíme znalostí cizích jazyků.

Různorodost vysokých škol, na které se hlásí naši absolventi, odráží pestrou nabídku předmětů vyučovaných na naší škole.

Naši absolventi po maturitě odcházejí na vysoké školy právnické, technické, lékařské či filozofické.

Naše škola vychovává schopné manažery.

Praxe ve 3. a 4. ročníku v soukromých podnicích a státních institucích.

Žáci se během studia naučí minimálně tři světové jazyky.

Prominutí školného při dosahování vynikajících studijních výsledků.

Efektivní podpora žáka při řešení přijímacích zkoušek na VŠ a aktivní pomoc při hledání pracovních příležitostí.

Samozřejmostí pro zahraniční žáky jsou gramatické a konverzační kurzy češtiny pro cizince.

ZASLAT DOTAZ
Vaše přihláška byla odeslána, děkujeme!

Vrátit se na hlavní stránku

Jméno
Příjmení
Datum narození
Státní příslušnost
Stát
Město
Telefon
Email
Úroveň vzdělání
Učím se v Třída
Ukončil v
Komentáře
Ověřovací kód