Státní jazykové zkoušky 2018-05-25T13:16:54+00:00
Jazykové kurzy Státní jazykové zkoušky Pomaturitní studium Český jazyk pro cizince

Státní jazykové zkoušky

Naše škola zajišťuje přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám z jazyků: angličtina, němčina, španělština, francouzština a ruština, tak aby povýšila jazykové znalosti účastníků na stupně B2, C1, C2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Kromě přípravy ke státní zkoušce zajišťuje naše škola i organizaci samotné státní jazykové zkoušky základní, všeobecné a speciální.

Místo konání jazykových kurzů je v budově 1. SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA, Masná 700/13, Praha 1.

Termíny státních jazykových zkoušek pro školní rok 2017/2018 jsou stanoveny pro všechny jazyky takto:

Státní jazyková zkouška z českého jazyka základní (B2):

čeština pro cizince

anglický jazyk

ruský jazyk

německý jazyk

francouzský jazyk

španělský jazyk

B2  18. 5. 2018

Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 5

Při nižším počtu kandidátů se cena zkoušky navyšuje

2.700,- Kč

Rozhodnutí ředitelky školy

Písemnou část státní zkoušky základní z českého jazyka, která proběhla 18. 5. 2017, úspěšně vykonali uchazeči:

      Identifikační číslo uchazeče Výsledky
01 uspěl
02 uspěl
03 uspěl
04 uspěl
05 nedostavil se
06 nedostavil se
07 uspěl
08 uspěl
09 uspěl
10 uspěl
11 uspěl
12 uspěl
13 uspěl
14 nedostavil se
15 uspěl
16 uspěl
17 uspěl
18 uspěl

ředitelka školy

doc. Taťjana Pergler, Ph.D.

Ústní část zkoušky proběhne
1. 6. 2018 v 13. 30 

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ
Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Ve výše uvedeném termínu se uskuteční na naší jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky SJZ B2, ale k připuštění ke SJZ  je nutné podání řádné přihlášky do 10. 4. 2018K přihlášce musí být přiložen i doklad o zaplacení částky za SJZ B2.

SJZ základní B2 se uskuteční, pokud počet přihlášených zájemců bude minimálně:5.  Při nižším počtu kandidátů se cena zkoušky navyšuje 
Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku.
Cena za základní SJZ je 2700,-Kč. Pokud uchazeč neuspěje v písemné části SJZ, nebude pozván na část ústní SJZ. Bude mu vrácena částka 400,-Kč.
Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na příslušném oddělení nebo on-line na adrese.
Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.
Pro přípravu na zkoušku nabízíme možnost zakoupení cvičné sady. Tyto sady můžete zakoupit na příslušném oddělení.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.
Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.
V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:
a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 700–1000 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35-40 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.
Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
b) dovednost plynně hovořit o daných tématech
U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:
Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.

Státní jazyková zkouška všeobecná (C1):

čeština pro cizince

anglický jazyk

ruský jazyk

německý jazyk

francouzský jazyk

španělský jazyk

C1 25. 5. 2018

Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 5

Při nižším počtu kandidátů se cena zkoušky navyšuje

3.400,-

Zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Ve výše uvedeném termínu se na naší jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky uskuteční SJZ C1. K připuštění ke SJZ je nutné podání řádné přihlášky do 10. 4. 2018. K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení částky za SJZ C1.

SJZ všeobecná C1 se uskuteční, pokud počet přihlášených zájemců bude minimálně 5.

Cena za všeobecnou SJZ je 3 400,-Kč. Pokud uchazeč neuspěje v písemné části SJZ, nebude pozván na část ústní SJZ. Bude mu vrácena částka 400,-Kč. Při nižším počtu kandidátů se cena zkoušky navyšuje

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku.

Při přihlášce na zkoušku uchazeč předloží seznam vlastní četby literárních děl v originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran.
Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na příslušném oddělení nebo on-line na adrese http://babylon-school.cz/.
Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.
Pro přípravu na zkoušku nabízíme možnost zakoupení cvičné sady. Tyto sady můžete zakoupit na příslušném oddělení.

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění  v dané jazykové oblasti a v České republice.

Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje: 

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200–1400 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 40 až 45 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25–30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje: 

a) schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
b) znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
c) dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v původním originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky, významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu všeobecné SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.

Státní jazyková zkouška speciální (překladatelská a tlumočnická podle zájmu):

Aktuálně není vypsán žádný termín

Informace:  tel.: (+420) 776 848 632
skype: slovgym
e-mail: studium@slovgym.cz

ZASLAT DOTAZ
Vaše přihláška byla odeslána, děkujeme!

Vrátit se na hlavní stránku

Jméno
Příjmení
Datum narození
Státní příslušnost
Stát
Město
Telefon
Email
Úroveň vzdělání
Učím se v Třída
Ukončil v
Komentáře
Ověřovací kód