Projekty 2018-04-11T12:00:41+00:00

Naše škola se zapojila do projektu Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem spojené s jeho radikální inovací (registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299), jehož cílem je vytvoření
a praktické ověření komplexního systému péče o kvalitu edukace a integrace žáků
s odlišným mateřským jazykem ve spolupráci učitelů z praxe, oborové didaktiky, edukační a korpusové lingvistiky.

Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia

OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000349

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace projektu Kulturně pestrý svět 1. Slovanského gymnázia, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu.

Stručná charakteristika projektu:

Základní myšlenkou celého projektu je uchopení kulturní odlišnosti ze všech různých pohledů s cílem nacházení společně sdílených hodnot a zároveň otevření se pro inspiraci a obohacení, jako klíči k porozumění a empatii.

Projekt doplňuje a rozšiřuje stávající aktivity v kulturně různorodém prostředí Slovanského gymnázia. Realizace představuje vybrané aktivity a aktivně zapojuje jak studenty, z nichž více než 50% stvoří žáci s odlišným mateřským jazykem, tak pedagogické pracovníky.

Cílem projektu se posílit spolupráci primárně mezi studenty se zapojením pedagogů a širším okruhem zástupců rodin, spolupracujících organizací, místní samosprávy. Aktivity projektu směřují k podpoře přirozené a nenásilné integrace zahraničních studentů a systematické přípravě českých studentů na střet s jinými sociokulturními vlivy, představovanými jejich spolužáky, v rámci jejich osobnostního rozvoje za účelem přispění k vytváření multikulturního a dialogu otevřeného prostředí.

Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 7. 2019

                         

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podpora vzdělávání na 1SG

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro více rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008310

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro více rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, podpořeného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Stručná charakteristika projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů; společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Cílovými skupinami podporovanými tímto projektem jsou pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků a dále žáci školy.

Realizované aktivity:

  • III/1.2 – Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ – cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga středním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně/ se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • III/2.1 e) + III/2.2 i) + III/2.5 c) – Vzdělávání pedagogických pracovníků SČ – DVPP – cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  • III/2.10 – Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ – cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe.
  • III/3.1 – Zapojení ICT technika do výuky na SŠ – cílem aktivity je umožnit působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky.
  • III/4.1 – Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Realizace projektu 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

 

Multikulturalita na Slovanském gymnáziu
OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000082
Stručná charakteristika projektu:
Dne 1.7.2016 byla zahájena realizace projektu Multikulturalita na Slovanském gymnáziu, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu.
Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rozvoje studentů a pedagogů v multikulturním prostředí Slovanského gymnázia a klade si za cíl představení a propojování odlišných socio-kulturních prostředí, z nichž pochází více než polovina studentů školy. Projektové aktivity odrážejí každodenní situace a témata, řešená v rámci multikulturní společnosti, dochází k rozšíření a doplnění vzdělávacích osnov a realizaci řady doplňkových aktivit nad rámec běžné výuky. Projekt je realizován za aktivní účasti studentů, pedagogů a řady přizvaných odborníků ve spolupráci s multikulturním pracovníkem a expertem na zavádění inkluzivních metod do výuky i dalších zástupců veřejného sektoru, cizojazyčných či etnických komunit, žijících v ČR vč. rodinných příslušníků, což umožňuje posouvat hranice interkulturního rozvoje i vnímání studentů a pedagogů nad rámec školního prostředí.
Cíle:
Projekt si klade tyto cíle:
–  podpořit v rámci tříd realizaci projektů, aktivit a činností, směřujících ke vzájemnému poznávání, symbioticky při naplňování vzdělávacích osnov s přesahem do sociokulturní roviny, vždy s důrazem na společný cíl a přidanou hodnotu spolupráce v heterogenním týmu
–  prohloubit zájem o získávání znalostí o vlivu historického, kulturního či politického vývoje na současnou společnost, nacházet společné paralely a vnímat současný svět jako globální prostor z pohledu hledání spojujících zájmů, nacházení překvapivých spojení, vazeb, inspirací, vedoucích k vědomí, že rozmanitost je cestou k růstu, že vzdělání, v podobě znalostí, osobní zkušenost a otevřenost bez předsudků je zdrojem veškerého dalšího rozvoje a poznání
–  naučit studenty vytvářet vlastní zkušenosti a názory, vyhledávat relevantní informace, zohledňovat pluralitu názorů a postojů, stavět na nich své závěry a představy o světě a jejich roli v něm
–  neocenitelné zkušenosti našich pedagogů, dlouhodobě profesně působících v multikulturním prostředí, přetavit ve zdroj inspirace pro další účastníky, aktivně působících na poli vzdělávání, rozvoje, podpory integrace

Realizace projektu: 1.7.2016 – 31.5.2018

Multikulturalita na Slovanském gymnáziu
OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000082
Co nejzajímavějšího se v projektu událo za první pololetí 2016/2017
–  Jako inkluzivní téma pro semestr byla zvolena aktivita rozhovoru s pamětníkem. Žáci druhého a čtvrtého ročníku hovořili s pamětníky o jejich prožitcích z druhé poloviny 20. Století
–  Každý druhý čtvrtek probíhal historický filmový klub, kde studenti po shlédnutí filmu s historickou tematikou diskutovali s učitelem dějepisu, diskuze byly vedeny s ohledem na uvědomění si souvislosti dějinných událostí a jejich provázanosti se současnou situací a dnešním světem.
–  V návaznosti na probíhající výuku byla uspořádána debata k tématu role a fungování Organizace spojených národů při řešení mezinárodních konfliktů v krizových oblastech, na níž byl přizván odborník, působící svého času jako zmocněnec a pracovník OSN (Marcel Čintalán)
–  V hodinách politologie a semináře z diplomacie a mezinárodních vztahů žáci pod vedením učitelů analyzovali např. prezidentské volby v USA a dopad zvolení nového amerického prezidenty na světové dění a uspořádání sil a vztahů z mezinárodního pohledu
–  Všichni žáci s jiným než českým občanstvím v průběhu roku opakovaně absolvovali písemné zkoušky zaměřené na přípravu a porozumění textu, které vedou ke zkvalitnění vyučovacího procesu nejen v hodinách českého jazyka a literatury. Učitelé tak lépe poznali, jak s žáky pracovat a žáci zjišťují, v jakých oblastech se zlepšit jak v písemném projevu, tak při přípravě na maturitní zkoušky.
–  Vedoucí pracovníci se zúčastnili Konference META – Žáci s odlišným mateřským jazykemk nastínění problematiky související s prací se žáky cizinci.

ZASLAT DOTAZ
Vaše přihláška byla odeslána, děkujeme!

Vrátit se na hlavní stránku

Jméno
Příjmení
Datum narození
Státní příslušnost
Stát
Město
Telefon
Email
Úroveň vzdělání
Učím se v Třída
Ukončil v
Komentáře
Ověřovací kód