Projekty 2017-12-13T15:17:38+00:00

Multikulturalita na Slovanském gymnáziu
OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000082
Stručná charakteristika projektu:
Dne 1.7.2016 byla zahájena realizace projektu Multikulturalita na Slovanském gymnáziu, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu.
Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rozvoje studentů a pedagogů v multikulturním prostředí Slovanského gymnázia a klade si za cíl představení a propojování odlišných socio-kulturních prostředí, z nichž pochází více než polovina studentů školy. Projektové aktivity odrážejí každodenní situace a témata, řešená v rámci multikulturní společnosti, dochází k rozšíření a doplnění vzdělávacích osnov a realizaci řady doplňkových aktivit nad rámec běžné výuky. Projekt je realizován za aktivní účasti studentů, pedagogů a řady přizvaných odborníků ve spolupráci s multikulturním pracovníkem a expertem na zavádění inkluzivních metod do výuky i dalších zástupců veřejného sektoru, cizojazyčných či etnických komunit, žijících v ČR vč. rodinných příslušníků, což umožňuje posouvat hranice interkulturního rozvoje i vnímání studentů a pedagogů nad rámec školního prostředí.
Cíle:
Projekt si klade tyto cíle:
–  podpořit v rámci tříd realizaci projektů, aktivit a činností, směřujících ke vzájemnému poznávání, symbioticky při naplňování vzdělávacích osnov s přesahem do sociokulturní roviny, vždy s důrazem na společný cíl a přidanou hodnotu spolupráce v heterogenním týmu
–  prohloubit zájem o získávání znalostí o vlivu historického, kulturního či politického vývoje na současnou společnost, nacházet společné paralely a vnímat současný svět jako globální prostor z pohledu hledání spojujících zájmů, nacházení překvapivých spojení, vazeb, inspirací, vedoucích k vědomí, že rozmanitost je cestou k růstu, že vzdělání, v podobě znalostí, osobní zkušenost a otevřenost bez předsudků je zdrojem veškerého dalšího rozvoje a poznání
–  naučit studenty vytvářet vlastní zkušenosti a názory, vyhledávat relevantní informace, zohledňovat pluralitu názorů a postojů, stavět na nich své závěry a představy o světě a jejich roli v něm
–  neocenitelné zkušenosti našich pedagogů, dlouhodobě profesně působících v multikulturním prostředí, přetavit ve zdroj inspirace pro další účastníky, aktivně působících na poli vzdělávání, rozvoje, podpory integrace

Realizace projektu: 1.7.2016 – 31.5.2018

Multikulturalita na Slovanském gymnáziu
OP Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000082
Co nejzajímavějšího se v projektu událo za první pololetí 2016/2017
–  Jako inkluzivní téma pro semestr byla zvolena aktivita rozhovoru s pamětníkem. Žáci druhého a čtvrtého ročníku hovořili s pamětníky o jejich prožitcích z druhé poloviny 20. Století
–  Každý druhý čtvrtek probíhal historický filmový klub, kde studenti po shlédnutí filmu s historickou tematikou diskutovali s učitelem dějepisu, diskuze byly vedeny s ohledem na uvědomění si souvislosti dějinných událostí a jejich provázanosti se současnou situací a dnešním světem.
–  V návaznosti na probíhající výuku byla uspořádána debata k tématu role a fungování Organizace spojených národů při řešení mezinárodních konfliktů v krizových oblastech, na níž byl přizván odborník, působící svého času jako zmocněnec a pracovník OSN (Marcel Čintalán)
–  V hodinách politologie a semináře z diplomacie a mezinárodních vztahů žáci pod vedením učitelů analyzovali např. prezidentské volby v USA a dopad zvolení nového amerického prezidenty na světové dění a uspořádání sil a vztahů z mezinárodního pohledu
–  Všichni žáci s jiným než českým občanstvím v průběhu roku opakovaně absolvovali písemné zkoušky zaměřené na přípravu a porozumění textu, které vedou ke zkvalitnění vyučovacího procesu nejen v hodinách českého jazyka a literatury. Učitelé tak lépe poznali, jak s žáky pracovat a žáci zjišťují, v jakých oblastech se zlepšit jak v písemném projevu, tak při přípravě na maturitní zkoušky.
–  Vedoucí pracovníci se zúčastnili Konference META – Žáci s odlišným mateřským jazykemk nastínění problematiky související s prací se žáky cizinci.

ZASLAT DOTAZ
Vaše přihláška byla odeslána, děkujeme!

Vrátit se na hlavní stránku

Jméno
Příjmení
Datum narození
Státní příslušnost
Stát
Město
Telefon
Email
Úroveň vzdělání
Učím se v Třída
Ukončil v
Komentáře
Ověřovací kód